Site Loader

Lite information om solceller

Om solcellerna är placerade på den delen som är näringsfastighet, t.ex. en ekonomibyggnad, ska inkomsterna från försäljning av el beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Uttag av el som förbrukas i privatbostaden på en lantbruksenhet ska också tas upp som näringsinkomst. Avdrag för värdeminskning och reparation och underhåll får göras i näringsverksamheten. Avdrag görs antingen enligt byggnads- eller inventariereglerna, se Skatteverkets ställningstagande ”Solcellsanläggningar på näringsfastighet”, 2014-11-12, dnr 131 622261-14/111.

Produktion av el genom solceller kan också ge rätt till en skattereduktion. Rätt till skattereduktion har den som

1. framställer förnybar el

2. i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el

3. har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten

4. har anmält till nätverksföretaget att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten.

För skattereduktionen saknar det betydelse på vilken del av fastigheten som solcellerna är placerade, eftersom skattereduktionen inte är knuten till ett visst inkomstslag.

Skattereduktion på solceller för företag beviljas för högst det antal kilowattimmar som har matats in från elnätet, men inte mer än 30 000 kilowattimmar per kalenderår. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme, vilket innebär en skattereduktion på maximalt 18 000 kronor på ett kalenderår. Om flera personer har anmält att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska underlaget fördelas lika.

Nätverksföretaget lämnar uppgift om underlaget till Skatteverket, som tillgodoför skattereduktionen vid beräkning av slutlig skatt.

Inventarier

Om anläggningen i en byggnad direkt tjänar den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden är anläggningen byggnadsinventarier enligt 19 kap. 19 § IL. Anläggningen får då inte till någon del tjäna byggnadens allmänna användning, dvs. den elektriska ström som anläggningen genererar ska direkt och uteslutande användas för den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Med ”direkt” avses att elen förbrukas i samband med att den produceras eller lagras på batteri för senare förbrukning. Det ska observeras att en byggnad för bostadsändamål inte kan ha denna typ av byggnadsinventarier, jfr 19 kap. 10 § IL.

Har anläggningen fått ett byggnadsvärde vid fastighetstaxeringen är den byggnadsinventarier enligt 19 kap. 21 § IL. Denna bestämmelse omfattar till skillnad mot bestämmelsen i 19 kap. 19 § IL även fastigheter för bostadsändamål.

Om anläggningen inte räknas till byggnad enligt vad som sägs ovan och inte omfattas av 19 kap. 19 eller 21 § IL men används i den näringsverksamhet som bedrivs på fastigheten, dvs. är placerad på näringsfastigheten, är anläggningen inventarier enligt 18 kap. IL. Är en sådan anläggning placerad fristående på ett fundament på marken räknas fundamentet till markinventarier enligt 20 kap. 15 § IL. Exempel på sådana inventarier är en fristående solcellsanläggning med fundament på näringsfastigheten (jfr NJA 1985 s. 365), som används som laddare för en elbil eller som producerar el som säljs ut till det externa elnätet, i båda fallen utan att anläggningen dessutom kan anses betjäna någon byggnad på näringsfastigheten.

Byggnadsinventarier

Byggnadsinventarier är delar och tillbehör i en byggnad som är avsedda att direkt tjäna den näringsverksamhet som bedrivs i byggnaden. Inventarier skrivs av tillsammans med övriga maskiner och inventarier och har en snabbare avskrivningstakt än byggnad (upp till 30 procent istället för två till fem procent som för byggnad).

Byggnadsinventarier beskattas på samma sätt som vanligt inventarie och har en avskrivning på fem år enligt kompletteringsregeln (18 kap. 17 § inkomstskattelagen) eller på kortare tid om man använder sig av huvudregeln (18 kap. 13 § inkomstskattelagen). Så om du använder dig av kompletteringsregeln (fem års avskrivning på inventarier) kommer avskrivningen av solcellerna ske på samma sätt.

Kompletteringsregeln innebär att man får göra ett skattemässigt värdeminskningsavdrag med ett belopp som motsvarar en beräknad årlig avskrivning med 20 procent av anskaffningsvärdet för inventariet.

Huvudregeln innebär att du får dra av högst 30 procent av inventariernas bokförda värde

Inkomstbeskattning

Med hänsyn till ovanstående anser Skatteverket att solcellsanläggningar på näringsfastighet normalt ska hänföras till byggnad, men ska i vissa fall hänföras till inventarier.

Värdeminskningsavdrag och avdrag för utgifter för reparation och underhåll på solcellsanläggning medges enligt byggnads- respektive inventariereglerna i 19 kap. respektive 18 kap. IL. Försäljning av elektrisk ström från en sådan solcellsanläggning som behandlas i detta ställningstagande är intäkt av näringsverksamhet enligt 15 kap. 1 § IL. Det senare gäller då även uttag av elektrisk ström för privat bruk enligt 22 kap. 7 § IL.

Post Author: Kristi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *